Regulamin zawierania umów i korzystania z Selmo

§ 1. Postanowienie wstępne

 1. 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów za pośrednictwem serwisu www.selmo.io, dotyczących aplikacji Selmo oferowanej przez Selmo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie (31-503), Lubicz 27/40, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942376, NIP: 6751756693, REGON: 520149870, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5150 zł.

 2. 2. Z Selmo Sp. z o.o. mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:
  kontakt@selmo.io

§ 2. Definicje

Użytym w dalszej części dokumentu określeniom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Integracja – oferowane przez Operatora w ramach Selmo ułatwienie komunikacji przy użyciu interfejsu programistycznego (API), z oprogramowaniem służącym do korzystania z Usług Zewnętrznych,

 2. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje Transakcji w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą,

 3. Konto – prowadzony dla Sprzedawcy przez Operatora pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Operatora oraz informacje o jego działaniach w ramach Selmo, umożliwiający zawarcie Umowy oraz korzystanie z funkcjonalności Selmo,

 4. Kupujący – osoba fizyczna prowadząca lub nieprowadząca działalności gospodarczej, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca Transakcji ze Sprzedawcą, przy wykorzystaniu Selmo,

 5. Oferta – informacje dotyczące Towaru publikowane przez Sprzedawcę przy użyciu Selmo lub w jakimkolwiek innym kanale komunikacji, w którym przedsiębiorca informuje o Towarze lub go promuje,

 6. Okres Testowy – okres bezpłatnego korzystania przez Sprzedawcę z Selmo, na warunkach określonych w Regulaminie,

 7. Operator – Selmo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 8. Partnerzy – podmioty oferujące Usługi Zewnętrzne, co do których Operator udostępnia Integracje,

 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jeśli zawarcie Umowy albo Transakcji (w zależności czy pojęcie to użyte jest w stosunku do Sprzedawcy czy Kupującego) jest dla niej bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

 10. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera Umowę albo dokonuje Transakcji (w zależności czy pojęcie to użyte jest w stosunku do Sprzedawcy czy Kupującego) w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, jeśli Umowa albo Transakcja nie ma dla niej charakteru zawodowego,

 11. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami,

 12. Selmo – udostępniane przez Operatora oprogramowanie komputerowe o nazwie handlowej Selmo, służące do usprawnienia Sprzedawcom procesu zawierania na odległość  umów sprzedaży Towarów,

 13. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.selmo.io, za pośrednictwem której Sprzedawca może zarejestrować Konto, zawrzeć Umowę, oraz uzyskiwać dostęp do Selmo,

 14. Sprzedawca – Przedsiębiorca korzystający z Selmo, na podstawie Umowy,

 15. Towar – przedmioty materialne będące przedmiotem Transakcji, które jednocześnie nie są przedmiotami, co do których art. 38 ustawy o prawach konsumenta wymaga złożenia odrębnego oświadczenia, aby realizacja umowy mogła rozpocząć się przed upływem terminu na odstąpienie do umowy zawartej na odległość,

 16. Transakcja – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Platformy,

 17. Umowa – umowa o korzystanie z Selmo zawarta pomiędzy Sprzedającym a Operatorem, na której treść składają się Warunki oraz Regulamin,

 18. Umowa – umowa o korzystanie z Selmo,

 19. Usługi Zewnętrzne – usługi wspomagające sprzedaż Towarów przy użyciu Selmo, a w szczególności usługi płatnicze oraz kurierskie, w stosunku do których Operator udostępnił Integracje,

 20. Warunki – warunki, według których Sprzedawca zawiera Umowę, w części nieuregulowanej w Regulaminie, udostępnione Sprzedawcy w Serwisie lub w innym kanale komunikacji.

§ 3. Ogólne warunki korzystania z Selmo

 1. Umowę z Operatorem zawrzeć może wyłącznie Przedsiębiorca. Warunkiem zawarcia przez niego Umowy jest figurowanie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeśli jest osobą fizyczną) lub w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – jeśli jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną lub analogicznej do powyższych ewidencji prowadzonej przez sądy lub organu państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Umowę z Operatorem mogą zawrzeć także osoby prowadzące nierejestrowaną, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców. W takim wypadku, Operator może żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających tożsamość Przedsiębiorcy.

 2. Do korzystania z Selmo niezbędne jest:

  1. posiadanie konta poczty elektronicznej,

  2. posiadanie urządzenia komputerowego (w tym także tabletu lub smartfona), posiadającego łączność z Internetem oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.

 3. Jeżeli Sprzedawcą jest osoba fizyczna, może ona zawrzeć Umowę wyłącznie, jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli Sprzedawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, Umowę w jej imieniu za może zawrzeć osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie ustawy, lub taka, której udzielono do tego pełnomocnictwa. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do uprawnienia do reprezentacji osoby działającej za Sprzedawcę, Operator może zażądać udokumentowania umocowania do reprezentowania Sprzedawcę.

 4. Sprzedawcy zabrania się dostarczania do Serwisu oraz Selmo treści bezprawnych oraz podejmowanie działań destabilizujących ich działanie lub utrudniające korzystanie z nich innym użytkownikom. W przypadku naruszenia tego zakazu, Operator może pozbawić Sprzedawcy prawa do korzystania z Serwisu oraz Selmo.

§ 4. Bezpieczeństwo

 1. Korzystanie z Serwisu oraz Selmo wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, takimi jak próba podszycia się pod Operatora przez inne osoby i wyłudzenia w ten sposób od Sprzedawców danych lub pieniędzy lub próba bezprawnego przechwycenia komunikacji pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą oraz pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, o których mowa wcześniej, Operator stosuje różne zabezpieczenia, w tym w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą oraz pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym (czyli uniemożliwia jej „odczytanie” przez innych użytkowników Internetu), a także pozwala Sprzedawcom zweryfikować, czy strona, którą odwiedzają, na pewno jest Serwisem.

 2. Sprzedawcom zaleca się podjęcie kroków zwiększających bezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. każdorazowe, uważne weryfikowanie czy strona, na której się znajdują, na pewno jest Serwisem (w szczególności, czy nie ma literówek w adresie oraz czy znajduje się przy nim symbol zielonej kłódki),

  2. korzystanie z Serwisu oraz Selmo wyłącznie na urządzeniach komputerowych zabezpieczonych programem antywirusowym oraz firewallem,

  3. unikanie korzystania z publicznych, niezabezpieczonych hasłem sieci WiFi,

  4. przestrzegania przy korzystaniu z Integracji, wytycznych w zakresie bezpieczeństwa, określonych przez Partnerów oferujących określone Usługi Zewnętrzne.

§ 5. Rejestracja Konta i zawarcie Umowy

 1. Do korzystania z Selmo i zawarcia Umowy niezbędna jest uprzednia rejestracja Konta.

 2. Konto służy do zawarcia Umowy, zaś po jej zawarciu jest niezbędne do korzystania z funkcjonalności Selmo.

 3. W celu rejestracji Konta, Sprzedawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza w Serwisie. Sprzedawca zobowiązany jest do podania w formularzu prawdziwych danych.

 4. W przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych danych lub co do faktu, czy osoba dokonująca rejestracji Sprzedawcy jest do tego uprawniona, Operator uprawniony jest do wstrzymania aktywacji Konta lub do jego zawieszenia, do czasu przedłożenia Operatorowi stosownych dokumentów i wyjaśnień.

§ 6. Wynagrodzenie Operatora, płatności i czas trwania Umowy

 1. Korzystanie przez Sprzedawcę z Selmo jest odpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Operatorowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z Cennikiem, stosownie do wybranej przez Sprzedawcę oferty.

 2. Wynagrodzenie Operatora płatne jest z góry za cały okres, na jaki Umowa jest zawierana, w dniu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.

 3. Operator udostępnia następujące metody płatności:

 4. szybkie przelewy przy użyciu usługi Stripe,

 5. zgoda na obciążenie karty przy użyciu usługi Stripe

 6. przelew bankowy (tzw. „tradycyjny”).

 7. Umowa zawarta jest na czas określony w Warunkach.

 8. W przypadku wyboru metody płatności poprzez szybkie przelewy lub przelew bankowy, Umowa ulega przedłużeniu na kolejny analogiczny okres rozliczeniowy (lub inny, jeżeli Sprzedawca wybierze inne Warunki) wyłącznie, jeśli najpóźniej ostatniego dnia przed zakończeniem dotychczasowego okresu, Sprzedawca dokona płatności Wynagrodzenia za kolejny okres rozliczeniowy i zostanie ona zaksięgowana na rachunku Operatora.

 9. W przypadku wyboru metody płatności poprzez zgodę na obciążenie karty płatniczej, Umowa ulega kolejnym przedłużeniom na analogiczne okresy, jeśli Sprzedawca najpóźniej ostatniego dnia trwania danego okresu, nie zrezygnuje z jej kontynuowania, dokonując stosownej dyspozycji w ustawieniach Konta. Oprócz pierwszej płatności, dalsze płatności dokonywane są poprzez pobranie środków w dniu poprzedzającym rozpoczęcie nowego okresu trwania Umowy. Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić, aby w terminie płatności na jego rachunku bankowym połączonym z kartą płatniczą, znajdowała się kwota odpowiednia do opłacenia subskrypcji. W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku Sprzedawcy, Operator kilkukrotnie podejmie próbę obciążenia konta Sprzedawcy. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia Operator ma prawo do anulowania przedłużenia Umowy i jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym.

 10. Jeżeli Operator wycofał Warunki, na podstawie których Umowę zawarł Sprzedawca, przedłużenie Umowy zgodnie z ust. 7 lub 8 jest niemożliwe i wymagane jest zawarcie nowej Umowy.

§ 7. Okres testowy

 1. Sprzedawcy, który po raz pierwszy dokonuje rejestracji Konta i nie zawierał wcześniej Umowy, przysługuje prawo do zawarcia Umowy o nieodpłatne korzystanie z Selmo przez okres 7 dni od zawarcia takiej Umowy.

 2. Operator może ograniczać funkcjonalności Selmo dostępne w ramach Okresu Testowego, informując o tym w Warunkach, przed zawarciem Umowy w ramach Okresu Testowego.

 3. Nieodpłatność Okresu Testowego, nie ma wpływu na ewentualne odpłatności na rzecz Partnerów z tytułu korzystania z Usług Zewnętrznych.

 4. Sprzedawca może korzystać z okresu testowego wyłącznie jednokrotnie.

 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają wpływu na uprawnienie do odstąpienia od Umowy wynikające z innych postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

§ 8. Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do:

 2. przestrzegania Regulaminu,

 3. przestrzegania w związku z używaniem Selmo przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:

  1. ustawy o prawach konsumenta w tym zwłaszcza w zakresie obowiązków informacyjnych co do Ofert publikowanych za pośrednictwem Selmo oraz respektowania prawa do odstąpienia od Transakcji,

  2. bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksy cywilnego, w tym zwłaszcza w zakresie rękojmi za wady fizyczne,

  3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 4. niestosowania we wzorcach umownych używanych w ramach Selmo niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 3851 kc

 5. prawidłowego wykonywania zawartych przy użyciu Selmo umów z Kupującymi,

 6. niewprowadzania do Selmo (w szczególności w zakresie Ofert) treści bezprawnych, a w szczególności:

  1. oferowania Towarów niedopuszczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami prawa,

  2. Towarów naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich (w szczególności: prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa ochronne na wzory przemysłowe lub wzory użytkowe, patenty)

  3. Treści w Ofertach (zdjęć, opisów) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich.

 1. Sprzedawca ma obowiązek zaniechać oferowania za pośrednictwem Selmo następujących Towarów:

  1. materiały wybuchowe,

  2. broń,

  3. tytoń,

  4. substancje odurzające,

  5. alkohol,

  6. treści pornograficzne,

  7. organy ludzkie lub zwierzęce,

  8. leki

  9. żywe lub martwe okazy zwierząt.

 2. Sprzedawca ma obowiązek zaniechać sprzedaży określonych Towarów, jeżeli Partner wymaga tego w regulaminie określonej Usługi Zewnętrznej, a Sprzedawca zamierza korzystać w jej zakresie z Integracji.

§ 9. Integracje

 1. Operator w ramach Selmo może udostępniać Integracje.

 2. Aktualna lista Integracji znajduje się pod adresem https://app.selmo.io/ustawienia/.

 3. Lista integracji nie stanowi części Regulaminu, Warunków, ani nie należy do Umowy. Lista dostępnych Integracji może być w każdej chwili zmieniana przez Operatora.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania przez Sprzedawcę z Integracji z powodu niespełnianie wymogów technicznych, formalnych lub prawnych stawianych przez Partnera.

§ 10. Funkcjonalności Selmo i ich zmiany

 1. Umowa zawierana jest według stanu funkcjonalności Selmo na dzień jej zawarcia.

 2. Operator może dokonywać zmian w funkcjonalnościach, jeżeli nie naruszy to istoty Selmo.

 3. Dodawanie nowych funkcjonalności lub rozszerzanie dotychczasowych nie stanowi zmiany Umowy.

 4. Usuwanie lub ograniczanie funkcjonalności, a także zmiana dotychczasowych wymogów technicznych Selmo w taki sposób, że Sprzedawca nie będzie w stanie bez ponoszenia kosztów i nadmiernych niedogodności dostosować się do nich, stanowią zmianę Umowy. Zmiany takie wymagają poinformowania Sprzedawców z 14-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy przysługuje wówczas prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Prawo to musi być wykonane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia zmiany. Jeżeli rozwiązanie Umowy miałoby nastąpić przed zakończeniem rozpoczętego okresu rozliczeniowego, za który wniesiono należne wynagrodzenie, Operator zwraca proporcjonalną do niewykorzystanego okresu część wynagrodzenia.

 5. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Integracji.

§ 11. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Przedsiębiorcy-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

 2. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, przy wykorzystaniu danych kontaktowych, o których mowa w § 1 ust. 2. Przedsiębiorca-Konsument może posłużyć się wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 3. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.

 4. Operator w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy dokonane przez niego płatności, za pomocą takiego samego sposobu, jakim zapłaty dokonał Sprzedawca, z zastrzeżeniem ust. 4.

 5. Jeśli Sprzedawca zażąda wykonania Umowy przed upływem terminu na odstąpienie od niej, w przypadku skorzystania z tego prawa, Sprzedawca ponosi koszt świadczeń otrzymanych do czasu odstąpienia

§ 12. Odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu

 1. Operator może rozwiązać ze Sprzedawcą umowę o korzystanie z Selmo z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia (chyba że zgodnie z Warunkami czas trwania Umowy jest krótszy), gdy pomimo uprzedniego wezwania go przez Operatora do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu, a w szczególności zobowiązania wynikające z § 8, dalej je kontynuuje.

 2. Sprzedawca, z którym rozwiązano Umowę w trybie ust. 1, jest uprawniony do ponownej rejestracji Konta wyłącznie za uprzednią zgodą Operatora.

 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy, zawieszone zostają uprawnienia do publikacji Ofert w Selmo.

 4. Jeżeli rozwiązanie Umowy w trybie niniejszego paragrafu miałoby nastąpić przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego, Sprzedawcy będącemu Przedsiębiorcą-Konsumentem przysługuje zwrot niewykorzystanej części Wynagrodzenia (tj. przypadającej na okres, o który Umowa została skrócona oraz okres zawieszenia prawa do publikacji Ofert).

 5. Operator ma prawo do usuwania z Selmo Ofert naruszających postanowienia Regulaminu lub zawieszenia ich widoczności.

§ 13. Własność intelektualna

 1. Umieszczając w Selmo jakąkolwiek treść, w szczególności w ramach Oferty, Sprzedawca oświadcza, że 

  1. Udziela Operatorowi na czas nieokreślony, nie krótszy niż 5 lat, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji z prawem do udzielania dalszych licencji, obowiązującej na terenie całego świata, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności na następujących: stosowania, wykorzystywania, wprowadzania do obrotu, druku, sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, najmu, dokonania darowizny, wyświetlania, używania, przechowywania, przystosowania, modyfikowania, zmieniania, tłumaczenia, rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, publicznego wystawiania i udostępniania, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania, udostępniania w sieci internetowej, telewizji cyfrowej, instalacji, zapisu na dowolnym nośniku, zapisywania i kopiowania przez sprzęt cyfrowy i analogowy, przetwarzania, reprodukcji, użycia w znaku towarowym, wprowadzania do pamięci komputera lub sieci komputerowej, rozpowszechniania ich fragmentów, użycia w reklamie, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, emisję na zamówienie, zwielokrotniania na płytach CD, DVD, blue-ray, pamięciach masowych komputera, pamięciach flash, zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w Umowie oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji.

  2. Zapewnia Operatora, że publikacja tych treści nie naruszy praw osób trzecich, a w szczególności:

   1. Autorskich praw majątkowych,

   2. Autorskich praw zależnych,

   3. Autorskich praw osobistych,

   4. Praw ochronnych do znaku towarowego,

   5. Praw z patentów,

   6. Prawa ochronnych dot. wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych,

   7. Dóbr osobistych,

   8. Tajemnicy przedsiębiorstwa,

   9. Praw do bazy danych,

   10. Praw do wizerunku.

  3. Zapewnia operatora, że publikacja tych treści nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji

  4. Zapewnia Operatora, że jeżeli treść ta zawiera wizerunki jakichkolwiek osób, osoby te wyraziły zgodę na taki sposób rozpowszechniania ich wizerunku i nie odwołają jej na czas publikacji tej treści w Selmo

  5. Zapewnia Operatora, że jest uprawniony do złożenia oświadczeń, o których mowa w lit a-d.

 2. Jeżeli na skutek nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w ust. 1 jakakolwiek osoba zwróciła się z roszczeniami przeciwko Operatorowi lub też organ państwowy lub sąd wszczął przeciwko Operatorowi jakiekolwiek postępowanie, zastosowanie znajduje § 16 ust. 6.

§ 14. Reklamacje

 1. Operator ma obowiązek zapewnienia dostępu do Selmo w sposób pozbawiony wad tj. zgodny z treścią Umowy. Sprzedawca zapewnia, że Serwis będzie dostępny przez co najmniej 95% czasu w każdym miesiącu.

 2. Sprzedawca ma prawo do zgłoszenia Operatorowi reklamacji odnośnie funkcjonowania Serwisu oraz Selmo.

 3. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w § 1 ust. 2.

 4. W reklamacji Sprzedawca powinien podać dane umożliwiające zidentyfikowanie jego tożsamości oraz opis zgłaszanej nieprawidłowości.

 5. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Sprzedawcy o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 15. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory pomiędzy Operatorem a Przedsiębiorcą-Konsumentem wynikłe na tle Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo.

 2. W sprawach sporów pomiędzy Operatorem a Sprzedawcami innymi niż Przedsiębiorca-Konsument, wszelkie spory będą rozstrzygane, wedle wyboru strony inicjującej postępowanie przez Ultima Ratio Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania lub sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

§ 16. Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Operator nie jest stroną Transakcji. Nie ponosi on odpowiedzialności za wykonanie Transakcji przez Sprzedawcę oraz Kupującego.

 2. Operatora nie jest stroną umów pomiędzy Sprzedawcą a Partnerami, dotyczących korzystania z Usług Zewnętrznych. Nie ponosi on odpowiedzialności za ich wykonanie przez Sprzedawcę oraz Partnera.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wypełnianie przez Sprzedawcę w związku z korzystaniem z Selmo obowiązków, o których mowa w § 8, a w szczególności wskazanych tam obowiązków informacyjnych.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania wzorów dokumentów prawnych udostępnianych w Selmo, w celu wypełnienia prawnych obowiązków Sprzedawcy. Wzory takie nie mają charakteru porady prawnej. Sprzedawca ma prawo do wykorzystania takich dokumentów wyłącznie w związku z korzystaniem z Selmo.

 5. Jeżeli jakikolwiek podmiot wystąpiłby z roszczeniami przeciwko Operatorowi w sprawach dotyczących Sprzedawcy, w których zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie ponosi on odpowiedzialności, Sprzedawca zobowiązany jest on niezwłocznie zwolnić Operatora od wszelkiej odpowiedzialności. Powyższe stosuje się odpowiednio do sytuacji, w których sąd lub organ państwowy wszczął przeciwko Operatorowi postępowanie dotyczące naruszeń prawa w zakresie, o którym mowa w niniejszym ustępie, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

 6. W najszerszym możliwym zakresie wynikającym z przepisów prawa, wyłącza się odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. Operator ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 15 dni od dnia powiadomienia Sprzedawców za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz publikacji nowej treści Regulaminu w Serwisie.

 3. Jeśli zmiana jest w jakimkolwiek stopniu mniej korzystna dla Sprzedawcy niż dotychczasowe brzmienie Regulaminu, zaś Operator nie umożliwia Sprzedawcy korzystania z Selmo na warunkach sprzed zmiany, ma on prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Prawo to musi być wykonane w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmiany. Jeżeli rozwiązanie Umowy miałoby nastąpić przed zakończeniem w pełni opłaconego okresu rozliczeniowego, Operator zwróci Sprzedawcy proporcjonalną część zapłaconego wynagrodzenia.

 4. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy konieczność dokonania zmiany wynika z przepisów prawa lub wykonalnego orzeczenia sądu lub organu administracji.

 5. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się prawo polskie.

Cześć!
Chcesz z nami porozmawiać?