Polityka prywatności i plików cookies w Selmo

§ 1. Przedmiot

Niniejsza polityka prywatności i plików cookie (dalej: Polityka) stanowi wypełnienie obowiązków przewidzianych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) oraz art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w związku z funkcjonowaniem aplikacji Selmo (dalej: Selmo) oraz serwisu internetowegowww.selmo.io (dalej: Serwis).

§ 2. Informacje o administratorze danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Selmo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie (31-503), Lubicz 27/40, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942376, NIP: 6751756693, REGON: 520149870, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5150 zł.

 2. Poza adresem wskazanym w ust. 1, z administratorem mogą się Państwo kontaktować również za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@selmo.io

§ 3. Informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania

 1. Jeżeli są Państwo naszymi klientami (tj. osobami, które posiadają lub posiadały konto w Selmo) Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawartej z Państwem umowy o korzystanie z Selmo (podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego (np. w celu gromadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa podatkowego oraz dokonywania rozliczeń w zakresie podatków i opłat) (podstawą prawną przetwarzania jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu realizacji naszego uzasadnionego prawem interesu w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia i obrony w zakresie wzajemnych roszczeń, prowadzenia wewnętrznej sprawozdawczości i administracji, a także marketingu usług własnych (podstawą prawną przetwarzania jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia tej współpracy oraz przez okres niezbędny do przedawnienia wszelkich wzajemnych roszczeń cywilnoprawnych oraz zobowiązań podatkowych (zazwyczaj będzie to okres pięciu lat od chwili zakończenia roku, w którym umowa ustała).

 2. Jeżeli wyrazili Państwo za pośrednictwem naszej strony zgodę na wykorzystywanie plików cookie w celach marketingowych, reklamowych oraz analitycznych, Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia marketingu usług własnych (podstawą prawną będzie tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania tych zgód lub złożenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia ostatniej Państwa wizyty w Serwisie. Zazwyczaj jednak nie będą to dane, które będą pozwalały nam Państwa zidentyfikować, choć w świetle RODO mogą być traktowane jako dane osobowe.

 3. Jeżeli są Państwo osobami zatrudnionymi przez naszych (także potencjalnych) klientów (w tym ich pracownikami, podwykonawcami, pełnomocnikami, reprezentantami) i realizują Państwo zadania związane z naszą z nimi współpracą, Państwa dane osobowe będą w celu zawarcia i wykonania umów z tymi podmiotami, w celu dochodzenia i obrony przed ew. wzajemnymi roszczeniami, a także w celu marketingu usług własnych. Podstawą prawną będzie realizacja naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia tej współpracy oraz przez okres niezbędny do przedawnienia wszelkich wzajemnych roszczeń cywilnoprawnych oraz zobowiązań podatkowych (zazwyczaj będzie to okres pięciu lat od chwili zakończenia roku, w którym umowa ustała).

 4. Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, a nie zachodzi żaden inny przypadek, o którym mowa powyżej, Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na to zapytanie (podstawą prawną będzie tu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przechowywane najpóźniej do zakończenia roku następującego po roku, w którym nastąpiło zakończenie korespondencji.

 5. Jeżeli korzystają Państwo z Selmo lub Serwisu, Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia możliwości administrowania Selmo oraz Serwisem, a także wykrywania nieautoryzowanych dostępów i ochrony przed nimi. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Będą to automatycznie zbierane dane między innymi nt. adresu IP Państwa komputera, odwiedzanych podstron, czasu uzyskania dostępu, typie przeglądarki, ewentualnych błędach transmisji, adresu poprzednio odwiedzanej strony (jeśli wejście nastąpiło przez odnośnik). Dane te przeważnie nie pozwalają na identyfikację Państwa jako konkretnych osób, choć w świetle RODO mogą być traktowane jako dane osobowe. Przechowywane są one bezterminowo.

 6. Prowadzimy następujące portale społecznościowe:

  w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach przygotowanych przez Selmo treści i promowania własnej działalności, a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Za pośrednictwem portali możemy też przeprowadzać konkursy, w których użytkownik bierze udział dobrowolnie. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają nasze profile, bądź wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli polubisz nasz wpis lub go skomentujesz, to pamiętaj, że jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania. Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.

§ 4. Odbiorcy danych

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom osób i podmiotów:

  1. osoby u nas zatrudnione oraz nasi podwykonawcy,

  2. podmioty świadczące usługi hostingu Serwisu oraz Aplikacji,

  3. dostawcom narzędzi analitycznych, reklamowych i innych, które wspomagają marketing internetowy (w szczególności opisanych w § 8),

  4. operatorzy portali społecznościowych, z którymi zintegrowane jest Selmo,

  5. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, z zakresu wsparcia IT oraz doradcze,

  6. organom skarbowym, sądy i inne urzędy,

  7. bankom oraz operatorom usług płatniczych.

 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, w związku z technicznymi uwarunkowaniami bądź obowiązkami prawnymi. Każdorazowo dzieje się to jednak na podstawie instrumentów prawnych zapewniających odpowiedni poziom ochrony, w szczególności standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

§ 5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

  2. prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),

  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),

  4. prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

  5. prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Spółki, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (Art. 21 RODO),

  7. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres: Selmo Sp. z o.o., ul. Lubicz 27/40, 31-503 Kraków, lub adres e-mail: kontakt@selmo.io.

  8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

§ 6. Informacja dot. dobrowolności lub istnienia obowiązku podania danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe, które sami nam Państwo podali, ich podanie jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do realizacji celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe (np. zawarcia umowy).

§ 7. Pliki cookie

 1. Pliki cookie to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie oraz aplikacji. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Zasadniczo używanie plików cookie nie prowadzi do zidentyfikowania Państwa przez nas jako konkretnej osoby.

 2. Pliki cookie, które są niezbędne dla funkcjonowania serwisu i aplikacji, zapisywane są automatycznie. W odniesieniu do innego rodzaju plików cookie, wymagane jest wyrażenie przez Państwa zgody. Używamy następujących rodzajów plików cookie:

  1. niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Selmo i Serwisu np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,

  2. analityczne - pozwalają nam zbierać dane statystyczne nt. zachowań, użytkowników m.in. mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie serwisu i aplikacji,

  3. reklamowe – pozwalają nam na wyświetlanie spersonalizowanych reklam w innych serwisach.

 3. W Serwisie wykorzystywane są cookie sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookie trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo z serwisu i aplikacji

 4. Zarządzanie plikami cookie odbywa się poprzez udostępnione na stronie narzędzie, które wyświetla się automatycznie podczas pierwszej wizyty w Serwisie, w ramach którego mogą Państwo wyrazić zgodę na używanie poszczególnych kategorii plików cookie.

 5. Mają Państwo możliwość dokonywania ustawień dot. plików cookie również za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Więcej informacji mogą Państwo odnaleźć na stronach operatorów poszczególnych przeglądarek:

  1. Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy 

  2. Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek 

  3. Google/Chrome/Android - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

  4. Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 

  5. Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL 

  6. Safari (wersja iOS) - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

§ 8. Narzędzia analityczne i marketingowe

 1. Używamy narzędzia Facebook Custom Audiences, którego częścią jest tzw. Pixel, czyli kod śledzący zainstalowany na naszej stronie. Narzędzie dostarczane jest przez firmy z grupy Meta (czyli przede wszystkim Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA oraz Meta Platforms Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia), które automatycznie gromadzi dane na temat korzystania przez użytkowników z portalu, w celu kierowania do nich przez nas spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook oraz Instagram (tj. opartych o analizę ich zachowań). Z narzędzia Pixel portal korzysta aby wyświetlać reklamy tym użytkownikom portalu Facebook oraz Instagram (a także w innych serwisach uczestniczących w sieci reklamowej Facebook Audience Network), którzy wyrazili zainteresowanie naszym portalem (w ramach tzw. remarketingu) lub wykazują cechy mogące wskazywać na potencjalne zainteresowanie portalem (np. określone zainteresowania). Za pomocą narzędzia tworzymy też tzw. grupy odbiorców podobnych (osoby, które wykazują statystycznie podobne cechy do naszych dotychczasowych odbiorców lub użytkowników portalu), którym wyświetlamy nasze reklamy. Narzędzie pozwala również mierzyć skuteczność reklam umieszczanych na Facebooku. Facebook niezależnie od nas może również wykorzystywać opisane wyżej dane (np. o odwiedzeniu naszego portalu) dla własnych celów, a także przyporządkowywać Państwa dane nt. korzystania z portalu z wcześniej zebranymi danymi na Państwa temat. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, mogą Państwo zadecydować o niestosowaniu narzędzia w Państwa przypadku. Możliwe jest także zarządzanie ustawieniami prywatności w ramach Państwa profilu na Facebooku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation  oraz https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 . Swoimi ustawieniami dotyczącymi reklam na Facebooku mogą Państwo zarządzać pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 2. Korzystamy z Hotjar. Jest to narzędzie dostarczane przez firmę (Hotjar Ltd, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) które pozwala na analizowanie Państwa zachowań w Serwisie poprzez tworzenie heatmap, nagrywaniu ruchów użytkownika na stronie, ścieżek konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z witryny i są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. Kod Hotjar może zbierać następujące rodzaje danych: adres IP w formie zakodowanej, adres email oraz imię i nazwisko użytkownika, rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami, rodzaj przeglądarki oraz kraj, z którego nastąpiła wizyta w Serwisie lub Aplikacji. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar przechowywane są maksymalnie przez okres 1 roku. Aby wyłączyć wobec Państwa stosowanie narzędzia Hotjar, odwiedź stronę: https://www.hotjar.com/opt-out.

 3. Używamy narzędzia Splitbee dostarczanego przez firmę Tobias Lins e.U., (Alserbachstraße 10, 1090 Vienna, Austria). Jest to narzędzie analityczne, które pozwala nam zrozumieć zachowania naszych użytkowników poprzez tworzenie statystyk. Automatycznie gromadzi dane na temat tego, jak zachowują się użytkownicy na naszej stronie (np. ile czasu spędzają na poszczególnych podstronach, w jakie linki klikają itd.), a także dane nt. języka, lokalizacji, używanego systemu operacyjnego itd. Operator narzędzia nie łączy danych zgromadzonych na naszej stronie, z innymi danymi, jakie może posiadać na Państwa temat, z uwagi na korzystanie z innych stron używających Splitbee. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie: https://splitbee.io/privacy 

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych w Selmo

 1. Jeżeli są Państwo osobami, które dokonują zakupów u naszych klientów przy użyciu Selmo, a nie łączy nas żaden bezpośredni stosunek prawny, dane te przetwarzane są w związku z powierzeniem ich nam przez naszych klientów na podstawie stosownych umów lub innych instrumentów prawnych.

 2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 zwrócą się Państwo do nas w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, przekażemy Państwa żądanie podmiotowi, który nam te dane powierzył i w rozumieniu RODO jest ich administratorem, informując o tym Państwa.